Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
Stowarzyszenia Ostoja
ul. Stawowa 1A,
50-015 Wrocław,
tel./fax 71/344-78-02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik:
Wioletta Piętal-Pyrek
tel. 510 264 940

Środowiskowy Dom Samopomocy OSTOJA przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu jest jednostką Stowarzyszenia OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, działającą od 01.09.2008.

Oferta ŚDS wynika głównie z rosnącego zapotrzebowania na tego typu działania, powstała jako alternatywa dla grupy osób z niepełnosprawnością, których możliwości samodzielnej egzystencji są znacząco ograniczone. ŚDS stał się możliwością przedłużenia ich pobytu w środowisku zarówno lokalnym jak i rodzinnym.

Podstawą prawną funkcjonowania ŚDS jest:

 • ustawa o Pomocy Społecznej,
 • ustawa o Zdrowiu Psychicznym,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z póż. zmian.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działalność wspierająco - aktywizującą dla 30 osób, które ukończyły 18 rok życia.

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00. Zajęcia wspierająco-aktywizujące odbywają się w wymiarze 6 godzin dziennie.

Koszty działalności są finansowane
ze środków budżetu państwa (wojewody) przekazywanych przez Gminę Wrocław

logo Wrocław

 

CELE I ZADANIA ŚDS:
Celem działalności ŚDS jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w sferze życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej poprzez działania, zmierzające do podnoszenia jakości życia i zapewnienia oparcia społecznego osobom, mającym trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.

Udzielane wsparcie w szczególności dotyczy partnerskiej rady i pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych na bazie własnych zasobów, w dążeniu do usamodzielnienia się uczestników ŚDS, poprzez działania o charakterze wspierająco - aktywizującym.
Proponowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy program wspierająco-aktywizujący ma pomagać użytkownikom w rozwijaniu w jak największym stopniu ich autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne.
Poprzez:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • Świadczenie usług specjalistycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności: wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w tym umożliwienie spożycia posiłku, poradnictwo psychologiczne i psychoedukację dla uczestników i ich rodzin, readaptację i pedagogizację dla uczestników i członków ich rodzin, poradnictwo socjalne (także dla rodzin, również na bazie zewnętrznych instytucji pomocowych), wsparcie w procesie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych w zakresie działań zmierzających do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia
 • Terapię ruchową,
 • Terapię zajęciową,
 • Zapewnianie oparcia społecznego, umożliwianie udziału w szeroko pojętej rehabilitacji, działaniach służących integracji uczestników Domu ze społecznością lokalną,
 • Wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, pomocowych w tym świadczeń zdrowotnych,

 

ORGANIZACJA DNIA:

7.00-9.00 Spotkania zespołu wspierajaco - aktywizujacego

Przygotowanie do zajęć, sprawowanie fachowej opieki nad obecnymi na terenie placówki uczestnikami.

8.00-9.00 Zajęcia świetlicowe - blok zajęć z integracji społecznej

9.00-14.30 - Praca tematyczna w grupach i indywidualnie (13.00-14.00 - przerwa na wspólny posiłek)

14.30-15.00 - Czas wolny zajęcia integracyjne, rozwój zainteresowań własnych, zapewnienie fachowej opieki dla uczestników przebywających na terenie placówki.

Istotną cechą jego funkcjonowania jest rola użytkowników w całości przedsięwzięcia - są oni bardziej gospodarzami niż podopiecznymi. Sami, w miarę indywidualnych możliwości decydują o tym, w jakich zajęciach będą uczestniczyć. Zadaniem terapeutów jest doradzenie i pomoc w realizacji poszczególnych zadań oraz kształtowanie i podnoszenie umiejętności niezbędnych do ich wykonania.

 

PROPONOWANE FORMY ZAJĘC TERAPEUTYCZNYCH

1.TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU:
a) trening samoobsługi - praca oparta na podnoszeniu umiejętności własnych uczestnika ukierunkowanych na naukę i doskonalenie umiejętności związanych z osobistą zaradnością życiową takich jak: wyrabianie poczucia estetyki, doskonalenie umiejętności związanych z dbaniem o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
c) trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu - terapia kulinarna, czynności związane z gospodarstwem domowym, umiejętności gospodarowania własnymi zasobami finansowymi, dokonywanie drobnych zakupów, dbanie o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny,

2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
a) umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych opartych na zasadach wzajemności, bezpieczeństwa.
b) motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości - zajęcia grupy wsparcia,
c) kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, w tym w rodzinie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności
d) podniesienie stopnia samoświadomości, kształtowanie poczucia własnej wartości,
e) nauka zachowań społecznych,
f) doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
a)-rozwijanie zainteresowania literaturą, audycjami telewizyjnymi, radiowymi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych oraz imprezach okolicznościowych
b) umożliwienie uczestnictwa w wybranych formach terapii zajęciowej na bazie zainteresowań i możliwości własnych (np.: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, sylwoterapia itp.)
Procedura przyjęcia do placówki

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW CHCĄCYCH UCZESTNICZYĆ W FORMACH TERAPII PROWADZONYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Konieczność złożenia podania do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych mieszczącego się przy ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław, lub do kierownika placówki ŚDS.
Umieszczenie w ŚDS odbywa się na bazie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dział adaptacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu ul. Strzegomska 6

Proszę o przygotowanie poniższych dokumentów wymaganych w procesie przygotowania i wydania decyzji:

 1. Aktualnej decyzji ZUS,
 2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równoważnego,
 3. Ksero wypisów ze szpitala i innej dokumentacji medycznej (z trzech ostatnich lat?),
 4. Odcinka renty lub emerytury, zaświadczenia o dochodach z pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny,
 5. Ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłku z działu świadczeń rodzinnych,
 6. Ksero decyzji o przyznanie usług opiekuńczych,
 7. Jeśli osoba starająca się o przyznanie miejsca w ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora ksero takiej decyzji,
 8. Wypełnione druki: zaświadczenia lekarskiego (lekarz POZ, psychiatra lub psycholog) do pobrania w DAON MOPS Strzegomska 6, Wrocław lub kierownika ŚDS,
 9. Na wywiad środowiskowy proszę przygotować: dowód osobisty, adres dzieci osobno zamieszkałych, książeczki opłat do wglądu.

images/SDS_ind_1d.jpgimages/SDS_ind_2d.jpgimages/SDSruch_1d.jpgimages/SDSruch_2d.jpgimages/SDSmuzykoterapia_d.jpgimages/SDSarte_1d.jpgimages/SDSarte_2d.jpgimages/SDSarte_3d.jpgimages/SDSarte_4d.jpgimages/SDSkulinaria_d.jpgimages/SDS_spol_1d.jpgimages/SDS_spol_2d.jpg

Wesprzyj nas

Zbiórka na wkład własny

zrzutka wkład własny trenerzy Ostoja

LINK DO ZRZUTKI
Liczymy na Was

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?