W ramach działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych realizowane są następujące programy:

 • Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy rodzinie

Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych

Organizacja i sposób realizacji programu są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 maja 2013 roku. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego. Prowadzone są zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Opieką specjalistyczną obejmujemy, jako placówka, osoby w wieku od 3 do 25 lat.

W 2-6 osobowych zespołach prowadzimy edukację, terapię i stymulację rozwoju dzieci według indywidualnych programów rewalidacyjnych oraz programów zespołowych. Każdy zespół prowadzony jest przez pedagoga (ze specjalizacją w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z przygotowaniem do pracy z dziećmi ze sprzężoną niesprawnością) oraz jego asystenta - opiekuna. Zapewniamy także, według potrzeb, zajęcia specjalistyczne z logopedą, muzykoterapeutą, psychologiem, kynoterapeutami oraz opiekę pielęgniarską.

Na terenie ośrodka istnieje możliwość prowadzenia fizjoterapii w ramach NFZ oraz programów PFRON.

Wychowankowie przebywają w Ośrodku w godzinach od 7.00 do 16.30.

Rodzice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i terapii rodzin.

Ośrodek zapewnia swoim wychowankom z terenu Wrocławia dowóz na zajęcia.

W placówce organizowane są następujące zajęcia:

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM:
Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych prowadzą zajęcia według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz programów zespołowych. W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy różnych metod terapeutycznych, między innymi: stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, metoda Felicji Affolter, metoda "Dotyk i Komunikacja" Knillów, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda "Porannego Kręgu" oraz system kierowanego nauczania Andreasa Petö.

Nacisk w edukacji położony jest na:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
 3. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem (wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu);
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.

Pedagodzy:

 • Anna Burnat
 • Katarzyna Byrecka
 • Alicja Cygankiewicz
 • Agnieszka Drzazga
 • Paulina Filipiak
 • Paweł Harłajczuk
 • Beata Jakubek
 • Alicja Junik
 • Beata Kominek
 • Marzena Krasowska
 • Aleksandra Kuśnierz
 • Joanna Lemańska
 • Elżbieta Lenart
 • Łukasz Nakonieczny
 • Magdalena Pakulska
 • Agata Pawłowska
 • Jolanta Płatek
 • Beata Smiatacz
 • Anna Smolińska
 • Wacław Sztajer
 • Katarzyna Trznadel
 • Emilia Walasek
 • Barbara Winczura
 • Agnieszka Wójcicka

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ:
Specjaliści prowadzą stymulację rozwoju mowy biernej i czynnej u uczniów ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Stosują ustno-twarzową terapię regulacyjną Rodolfo Castillo-Moralesa oraz posługują się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Ważną częścią terapii logopedycznej przygotowującą do mówienia jest trening jedzenia i picia.

Logopedzi:

 • Julita Maciejewska-Balicka
 • Małgorzata Modelska
 • Dorota Stańczyk-Pietkiewicz

 

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM:
Tyflopedagog wykonuje funkcjonalną ocenę widzenia dzieci niemówiących i prowadzi terapię wzroku w oparciu o metodę preferencyjnego patrzenia Lei Hyvarinen, program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Barragi i Morris, program oregoński, Snoezelen i inne metody. Ustala możliwe adaptacje otoczenia fizycznego do potrzeb dzieci słabo widzących.

Tyflopedagog:

 • Anna Zakrzewska

 

KYNOTERAPIA:
Kynoterapia wspomaga rehabilitację dziecka. Motywatorem w niej jest odpowiednio wyszkolony pies. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, percepcyjnej, poznawczej oraz emocjonalno-społecznej dziecka. Zajęcia z udziałem psa prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Kynoterapeuci:

 • Alicja Dołek
 • Izabela Grzonka

 

MUZYKOTERAPIA:

Zajęcia muzykoterapii mają charakter grupowy. Zadania dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Ich celem jest stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju psychospołecznego. W trakcie zajęć dominującymi formami aktywności są: śpiew i gra na instrumentach z wykorzystaniem elementów rytmiki i technik relaksacyjnych.

Muzykoterapeuta:

 • Małgorzata Modelska

 

KATECHEZA:

Celem katechezy jest pogłębienie duchowego rozwoju każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo według Katechezy Dobrego Pasterza M. Montesori z elementami metod Felicji Affolter i Porannego Kręgu (stymulacji polisensorycznej według pór roku). Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej i Bierzmowania na prośbę rodziców.

Katecheta:

 • Małgorzata Ogrodowicz

 

KADRA WSPIERAJĄCA PEDAGOGÓW I SPECJALISTÓW:

Pielęgniarka dyplomowana:

 • Teresa Buszczyk
 • Mariola Kantecka

Asystenci nauczycieli:

 • Adam Boczarski
 • Beata Czeszun
 • Irena Gajewska
 • Anna Gorczyca
 • Halina Jadaś
 • Maciej Knopiński
 • Joanna Kujawa
 • Jakub Piątek
 • Jacek Puchyra
 • Kamilla Rzycka
 • Bożena Skonieczna
 • Anita Stępień
 • Alicja Szczepańska
 • Wacław Sztajer
 • Aleksandra Zawierta

 

Wesprzyj nas

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?