Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA" z siedzibą przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych:

 • Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.,
 • Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. z późn. zmianami,
 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi. zmianami.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin w następujących podległych jednostkach organizacyjnych:

 1. Ośrodek Rehabilitacyjno ? Edukacyjny we Wrocławiu (prowadzenie zajęć Zespołów Rewalidacyjno Wychowawczych a także indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych jako realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju),
 2. Ośrodek Rehabilitacyjno ? Edukacyjny w Środzie Śląskiej (prowadzenie Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju, prowadzenie Zespołów Specjalnych Przedszkolnych),
 3. Ośrodek Rewalidacyjny dla Dzieci Środa Śląska (prowadzenie Zajęć Rewalidacyjno ? Wychowawczych a także indywidualnych zajęć rewalidacyjno ? wychowawczych jako realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki),
 4. Centrum Terapeutyczno ? Rehabilitacyjne we Wrocławiu (prowadzenie stałej terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną oraz ze sprzężonymi dysfunkcjami centralnego układu nerwowego w wieku po 18 roku życia zamieszkałych we Wrocławiu i powiatach przyległych),
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrocławiu (praca z młodzieżą i osobami dorosłymi w wieku między 18 a 52 rokiem życia, skierowana na aktywizację społeczną i zawodową na terenie Wrocławia ),
 6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej (praca z młodzieżą i osobami dorosłymi w wieku między 18 a 52 rokiem życia, skierowana na aktywizację społeczną i zawodową na terenie Środy Śląskiej),
 7. Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu (placówka dla osób dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością, której celem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia).

Stowarzyszenie zarejestrowano w KRS Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna IV Wydz. Gospodarczy z datą 26.02.2002 pod nr 0000081524.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu nr identyfikacyjny Regon 930305389 dla rodzaju działalności PKD "Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana".

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego wg postanowienia Sądu Rejonowego Wrocław ? Fabryczna WR.NNS-REJ.KRS/19461/4/389.

Dane członków ZARZĄDU:

 1. Małgorzata GORĄCY - Prezes Stowarzyszenia
 2. Piotr PIECHACZYK - Wiceprezes Stowarzyszenia
 3. Zofia LASYK - Wiceprezes Stowarzyszenia
 4. Marek KURKOWSKI - Skarbnik Stowarzyszenia
 5. Robert WIECZOREK - Sekretarz
 6. Monika DOBRZAŃSKA ? KĘS - Członek Zarządu.
 7. Romana DOBRZAŃSKA ? RĘKAS - Członek Zarządu.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzenie działań zmierzających do stworzenia dla nich godnych warunków życiowych w społeczeństwie, organizowanie i prowadzenie różnych form działalności skierowanej na ich wieloprofilowe usprawnianie a także prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin i opiekunów wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Bilans i Rachunek zysków i strat dotyczą roku obrotowego 2013 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 m-cy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego z zachowaniem zasad rachunkowości i uwzględnieniu porównywalności kolejnych lat obrotowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupu). W przypadku braku ceny nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej przyjęto, w szczególności w przypadku nieodpłatnie przekazanych (w formie darowizny), że ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Do umorzenia (amortyzacji) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony, poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.

Planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Należności wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Rachunek zysków i strat sporządza się według metody porównawczej.

Do pobrania (pdf):

Wesprzyj nas

Zbiórka na wkład własny

zrzutka wkład własny trenerzy Ostoja

LINK DO ZRZUTKI
Liczymy na Was

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?