Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "OSTOJA" z siedzibą przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych:

Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 z późn. zmianami, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin w następujących podległych jednostkach organizacyjnych:

 1. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny ul. Górnickiego we Wrocławiu
 2. Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne ul. Budziszyńska, ul. Litomska we Wrocławiu
 3. Ośrodek Rewalidacyjny Środa Śl.
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Litomska we Wrocławiu
 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Stawowa we Wrocławiu
 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej Środa Śl.

Stowarzyszenie zarejestrowano w KRS Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna IV Wydz. Gospodarczy z datą 26.02.2002 pod nr 0000081524.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu nr identyfikacyjny Regon 930305389 dla rodzaju działalności PKD "Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana".

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego wg postanowienia Sądu Rejonowego Wrocław ? Fabryczna WR.NNS-REJ.KRS/19461/4/389.

Dane członków ZARZĄDU:

 1. Małgorzata GORĄCY - Prezes Stowarzyszenia
 2. Piotr PIECHACZYK - Wiceprezes Stowarzyszenia
 3. Marek KURKOWSKI - Skarbnik Stowarzyszenia
 4. Robert WIECZOREK - Sekretarz
 5. Zofia LASYK - Członek Zarządu
 6. Janusz KOPEĆ - Członek Zarządu
 7. Joanna WOJNIŁO - Członek Zarządu
 8. Roman CHRZANOWSKI - Członek Zarządu
 9. Romana DOBRZAŃSKA RĘKAS -Członek Zarządu

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym .

Bilans i Rachunek zysków i strat dotyczą roku obrotowego 2007 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 m-cy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego z zachowaniem zasad rachunkowości i uwzględnieniu porównywalności kolejnych lat obrotowych.

Informacja dotyczy roku obrotowego 2007

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia i późniejszego wykorzystania według:
  • cen nabycia (zakupu),
  • wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń w podobny sposób jak środki trwałe.
 3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
 4. Zobowiązania Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Aktywa wykazane w bilansie w kwocie 106 158,70 zł stanowią rzeczowe aktywa trwałe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie.

Na łączną sumę pasywów tj. 106 158,70 zł składają się fundusz statutowy, wynik finansowy, oraz zobowiązania krótkoterminowe.

Różnica nadwyżki kosztów nad przychodami w kwocie 58 732,63 zł zwiększa koszty roku następnego.

W roku 2007 Stowarzyszenie pozyskało środki na statutową działalność wg tabeli załącznik 1 

Zestawienie przychodów z rok 2007

Wyszczególnienie kosztów działalności statutowej przedstawia tabela - załącznik 2

Wyszczególnienie kosztów rok 2007

Wesprzyj nas

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?