Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "OSTOJA" z siedzibą przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych:

Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 z późn. zmianami, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin w następujących podległych jednostkach organizacyjnych:

 1. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny ul. Górnickiego we Wrocławiu
 2. Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne ul. Budziszyńska, ul. Litomska we Wrocławiu
 3. Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci i młodzieży Środa Śl.
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Litomska we Wrocławiu
 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej Środa Śl.
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Stawowa we Wrocławiu

Stowarzyszenie zarejestrowano w KRS Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna IV Wydz. Gospodarczy z datą 26.02.2002 pod nr 0000081524.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu nr identyfikacyjny Regon 930305389 dla rodzaju działalności PKD ?Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana".

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego wg postanowienia Sądu Rejonowego Wrocław ? Fabryczna WR.NNS-REJ.KRS/19461/4/389.

Dane członków ZARZĄDU

 1. Małgorzata GORĄCY - Prezes Stowarzyszenia
 2. Piotr PIECHACZYK - Wiceprezes Stowarzyszenia
 3. Marek KURKOWSKI - Skarbnik Stowarzyszenia
 4. Robert WIECZOREK - Sekretarz
 5. Zofia LASYK - Członek Zarządu
 6. Dorota LANGNER - Członek Zarządu.
 7.  Romana DOBRZAŃSKA RĘKAS - Członek Zarządu.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym, prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków życiowych w społeczeństwie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowanie i prowadzenie różnych form działalności skierowanej na wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a także prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, opiekunów wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Bilans i Rachunek zysków i strat dotyczą roku obrotowego 2011 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 m-cy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego z zachowaniem zasad rachunkowości i uwzględnieniu porównywalności kolejnych lat obrotowych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupu). W przypadku braku ceny nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej przyjęto, w szczególności w przypadku nieodpłatnie przekazanych (w formie darowizny), że ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Do umorzenia (amortyzacji) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęci środka trwałego do użytkowania, umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. Dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.

Planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Należności wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Rachunek zysków i strat sporządza się według metody porównawczej.

Do pobrania (pdf):

Wesprzyj nas

Zbiórka na wkład własny

zrzutka wkład własny trenerzy Ostoja

LINK DO ZRZUTKI
Liczymy na Was

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?